REGULAMIN PLATFORMY

EBEER.PL

Platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.ebeer.pl prowadzona jest przez spółkę pod firmą EBEER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnochowicach, pod numerem adresowym Czarnochowice 426, 32-020 Czarnochowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801501, NIP: 6793188986, REGON: 384225980, posiadającą ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, wydane przez Urząd miasta Wieliczka

Dane kontaktowe:

 1. Adres pocztowy: 32-020 Czarnochowice , Czarnochowice 426
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@ebeer.pl
 3. Numer telefonu: 515521501

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Platforma – prowadzona w języku polskim platforma on-line przeznaczona do prezentacji Towarów;
 3. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem, w szczególności wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwo;
 4. Rezerwacja – usługa świadczona przez Sprzedawcę polegająca na umożliwieniu dokonania rezerwacji Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia rezerwacji;
 5. Konto – konto prowadzone dla Użytkownika w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczone indywidualnym loginem oraz hasłem, w którym gromadzone są dane Klienta.
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta;
 7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i założyła Konto.
 8. Kanał internetowy – kanał komunikacyjny, dodatkowa forma sprzedaży udostępniona przez Sprzedawcę w celu nabycia Towaru w Sklepie;
 9. Sklep – punku sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w Czarnochowice 426, 32-020 Czarnochowice;
 10. Sprzedawca lub Administrator – spółka pod firmą EBEER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnochowicach, pod numerem adresowym Czarnochowice 426 32-020 Czarnochowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801501, NIP: 6793188986, REGON: 384225980;
 11. Klient – Użytkownik, który dokonał Rezerwacji.
 12. Kupujący – Klient, który zawarł umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedającym;
 13. Posłaniec – pełnomocnik ustanowiony przez Klienta w celu odbioru od Sprzedawcy Towaru objętego Rezerwacją, w imieniu i na rzecz Klienta;
 14. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, dokonywania Rezerwacji i odbioru Towaru, stanowiąc tym samym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Do korzystania z Platformy niezbędne jest urządzenie posiadające dostęp do sieci internet, umożliwiające przeglądanie stron internetowych i wprowadzanie danych (w tym w szczególności za pośrednictwem klawiatury zewnętrznej lub ekranowej). Zaleca się korzystanie z przeglądarek Internet Explorer, Chrome lub Safari.
 3. Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych w ramach Platformy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedający nie ma wiedzy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej przez niego drogą elektroniczną. Oprogramowanie stosowane przez Sprzedającego w ramach Platformy prowadzane do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się odbiorca służy wyłącznie gromadzeniu danych niezbędnych do wykonania usługi (oraz celów ściśle opisanych w dalszej części regulaminu).

§ 3. Rejestracja i założenie Konta

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia Rezerwacji jest uprzednie założenie Konta poprzez dokonanie rejestracji.
 2. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego.
 3. Dokonanie rejestracji możliwe jest wyłącznie przez osobę pełnoletnią, która podała swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, datę urodzenia, login oraz hasło. Potwierdzenie pełnoletniości następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w treści formularza rejestracyjnego.
 4. Dokonanie rejestracji i założenie konta jest dobrowolne oraz nie obliguje Użytkownika do dokonania Rezerwacji, jednakże oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, jak również na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej korespondencji elektronicznej w przedmiocie funkcjonowania Platformy oraz świadczonych usług na zasadach określonych w Regulaminie – w tym w części Regulaminu określonej jako polityka prywatności.

§ 4. Dokonanie Rezerwacji Towaru, Odbiór Towaru

 1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Kanał internetowy dostępny na Platformie, który zawiera prezentację Towarów oferowanych w Sklepie. Prezentacja towaru na Platformie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór Towaru, jego ilości, metody płatności oraz sposobu odbioru.
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną w momencie jej opłacenia.
 4. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest wyłącznie w Sklepie, a momentem jej zawarcia jest chwila odbioru Towaru ze Sklepu.
 5. Towar może zostać odebrany:
  • w Sklepie osobiście przez Kupującego,
  • w Sklepie poprzez umocowaną do odbioru przez Kupującego osobę trzecią (po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie Sprzedającego),
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej, stosownie do postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu.
 1. Sprzedawca nie dokonuje wysyłki Towaru. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru Klient we własnym imieniu i na własne ryzyko może zlecić Posłańcowi odbiór Towaru ze sklepu celem jego dalszego przekazania firmie kurierskiej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, chwilą wydania Towaru Klientowi oraz chwilą zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, jest chwila odbioru Towaru przez Posłańca.
 2. Klient obowiązany jest na żądanie Posłańca do udzielenia mu informacji niezbędnych do weryfikacji czy Klient uprawniony był do założenia Konta, a tym samym dokonania Rezerwacji. W przypadku, gdy Posłaniec stwierdzi, że Klient nie był do tego uprawniony, w szczególności ze względu na swój wiek, upoważniony jest odmówić dokonania odbioru Towaru od Sprzedawcy.
 3. Wszelkie koszty związane z odbiorem Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Kupujący.
 4. Wybór przez Klienta opcji odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oznacza upoważnienie Posłańca w osobie: Paweł Kaliciak lub Marcin Niepiekło do odbioru Towaru w imieniu Klienta oraz do przekazania go firmie kurierskiej. Usługa przekazania Towaru w imieniu Klienta firmie kurierskiej nie jest świadczona w ramach działalności gospodarczej Sprzedawcy. Klient przed dokonaniem zamówienia powinien skontaktować się z Przekazującym pod nr telefonu 515521501 w celu ustalenia warunków na jakich zrealizowane zostanie przekazanie. W przypadku nieosiągnięcia przez Klienta porozumienia w przedmiocie odbioru z Przekazującym, Kupujący upoważniony jest do anulowania złożonej Rezerwacji.
 5. Towar odebrany może zostać jedynie przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Towaru w przypadku powzięcia wątpliwości co spełniania przez osobę odbierającą Towar warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, jak również do dokonania kontaktu telefonicznego z Kupującym w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji.
 6. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji.
 7. O terminie odbioru towaru Klient zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji.
  Odbiór Towaru następuje wyłącznie w Sklepie w godzinach jego pracy tj 8:00-16:00. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość  anulowania Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru, w przypadku:
  • nieposiadania Towaru w Sklepie;
  • braku odbioru Towaru w ciągu 3 dni od daty dokonania Rezerwacji;
  • w przypadku braku pełnoletniości lub pozostawania w stanie nietrzeźwości przez osobę
  • nieopłacenia zamówienia w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia;
  • podania przez Klienta danych, które są niekompletne lub budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym
 1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. Klient w przypadku wad towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów reklamacji oraz dochodzenia roszczeń – w tym za pośrednictwem właściwego Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.

§ 5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów prezentowanych na Platformie są podawane w kwotach brutto (zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT) i wyrażone zostały w złotych polskich.
 2. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji obejmującej transport za pośrednictwem firmy kurierskiej, do ceny Towarów doliczony zostanie koszt dostawy w kwocie wskazanej Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia przez Platformę. Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia zostanie wskazana przez Platformę łączna cena wraz z kwotą podatku.
 3. Klient ma możliwość opłacenia Rezerwacji:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 50 1140 2004 0000 3002 7916 4105 w banku MBANK – przy czym za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w tytule przelewu należy wskazać nr zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;
  • osobiście przy odbiorze Towaru w Sklepie.

§ 6. Prawo Odstąpienia od Umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 10 i 11 niniejszego paragrafu), w terminie 14 dni:
  • od dnia osobistego odbioru Towaru lub odbioru Towaru przez osobę trzecią wskazaną przez Kupującego inną niż Posłaniec,
  • od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu przez kuriera w przypadku, dokonania Rezerwacji obejmującej transport za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Pouczenie o prawie skorzystania z odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do Sprzedawcy na adres pocztowy: Czarnochowice 426, 32-020 Czarnochowice bądź na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@ebeer.pl
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do Towarów, które zostały otwarte.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się, ze zwrotem płatności do chwili potwierdzenia odesłania Towaru przez Kupującego będącego Konsumentem.
 7. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru przed jego terminem. Zwracany Towar należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób, chroniący go przed zniszczeniem i odesłać na adres: Ebeer sp. z o.o. Czarnochowice 426, 32-020 Czarnochowice.
 8. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
 10. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Towarów (rękojmia)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę ̨fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wszelkie reklamacje z tytułu wad Towaru winny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy – kontakt@ebeer.pl
 3. W reklamacji należy oznaczyć informacje o wykrytych nieprawidłowościach (krótki opis, datę wykrycia), swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji), rodzaj i datę nabycia Towaru oraz wskazanie żądanego sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Wskazany w niniejszym paragrafie sposób złożenia reklamacji ma wyłącznie charakter przykładowy, mający na względzie możliwie szybkie jej rozpatrzenie. Każda reklamacja bez względu na sposób jej złożenia zostanie rozpatrzona.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku innego rodzaju reklamacji niż wyraźnie oparte na przepisach dotyczących rękojmi, Sprzedający zgodnie z art. 7a ustawy o prawach konsumenta może udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do wskazanych w zdaniach poprzedzających przez Kupującego będącego Konsumentem żądań, uważa się, że żądania te uznał za uzasadnione.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 6. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Jeżeli towar objęty będzie dodatkową gwarancją producenta, klient otrzyma potwierdzenia na osobnym dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 7. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązany jest dostarczyć Towar na koszt sprzedawcy do Sklepu.

§ 8. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Poprzez:
  • dane osobowe – rozumieć należy wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii,
  • osobę, której dotyczą dane – każdą osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w tym w procesie dokonania Rezerwacji Towaru,
 1. Szczegółowe zasady postępowania przez Administratora z danymi osobowymi zawiera § 9 Regulaminu.

§ 9. Polityka prywatności

 1. Przetwarzając dane Administrator zapewni ich poufność i bezpieczeństwo, jak również dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.
 2. Każdy może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@ebeer.pl. lub adres korespondencyjny Czarnochowice 426, 32-020 Czarnochowice.
 3. Administrator w celu zapewnienia integralności i poufności danych, stosuje procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania, by również inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 6. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług dostępnych w ramach platformy, a także informacje o aktywności Użytkownika w Platformie, na zasadach oraz w celach opisanych w dalszych ustępach.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z Platformy:
  • w związku z niezbędnością w celu wykonania umowy, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu:
   • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Platformie, rezerwacji Towarów w ramach usługi rezerwacji, udostępniania formularzy kontaktowych
   • obsługi dokonanych przez Użytkowników Rezerwacji i ich zrealizowania,
   • obsługi reklamacji,
  • w uzasadnionych interesach administratora, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w szczególności w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, na zasadzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 8. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Rezerwacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem jej realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. W przypadku danych fakultatywnych podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 9. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności
  • w przypadku dokonania Rezerwacji z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz udziałem Posłańca, Administrator udostępni dane Użytkownika wybranej firmie kurierskiej oraz Posłańcowi w celu przetwarzania ich w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
  • bankom i operatorom płatności,
 10. Administrator zobowiąże podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym do odpowiedniego zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych oznaczając dopuszczalne zakres ich przetwarzania.
 11. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 12. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależeć będzie od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane co do zasady przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Rezerwacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 14. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  • do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia
  • uzyskania kopii danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wycofania zgody, która została udzielona fakultatywnie,
  • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 15. Wnioski dotyczące ochrony danych osobowych można przekazywać Administratorowi w sposób określony w ustępie drugim.
 16. Odpowiedź będzie udzielana w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości na adres e-mail, z którego pochodzi wniosek, zaś przypadku wiadomości skierowanych listownie – na adres korespondencyjny podany przez wnioskodawcę.
 17. Administrator będzie przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w tym poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 1. Administrator przed przekazaniem danych każdorazowo informować będzie o zamiarze przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.ebeer.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej w Sklepie.
 2. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona została Platforma.
 3. Wykorzystywanie platformy w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich, interesy Sprzedającego, a także dostarczenie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak w szczególności zmiana przepisów czy danych Sprzedawcy. O zmianie regulaminu Sprzedawca zawiadomi Użytkowników.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć nieodpłatną umowę o prowadzenie konta w Platformie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).